Artikel 1 : Algemeen 

 

 1. Deze algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, van KST SOEST b.v. - hierna te noemen KST , met derden - hierna te noemen de wederpartij c.q. de koper - alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van KST ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder zaken verstaan alle producten, goederen en/of materialen die door KST worden geleverd.

 3. Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van KST, binden KST niet, voor zover deze niet schriftelijk door de directie van KST zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen deel van de directie van KST uitmaken. 

 

Artikel 2 : Aanbiedingen 

 

 1. Alle aanbiedingen door of vanwege KST gedaan, zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen, wanneer KST deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke bevestiging door KST. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien KST deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

 2. KST behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen. Deze blijven eigendom van KST en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KST door de wederpartij niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van KST dienen deze onverwijld aan KST te worden teruggezonden. Door KST in afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, of resultaten binden KST niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door KST zijn gegarandeerd, overigens worden deze opgaven geacht bij benadering te zijn verstrekt.
   
 3. KST heeft het recht, indien de opdracht of uitvoering van werkzaamheden niet aan haar wordt verleend, alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon) die KST heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bepaalde in art. 12 is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 3 : Tekeningen, modellen, mallen en matrijzen 

 

 1. Alle in opdracht van de wederpartij door KST vervaardigde tekeningen, monsters, modellen, mallen, matrijzen en ander materieel - hierna tezamen te noemen: het materieel - blijven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eigendom van KST ook indien en voor zover de kosten voor het vervaardigen geheel of gedeeltelijk door de wederpartij zijn of worden betaald. Het bewaren van het door de wederpartij ter beschikking gesteld materieel geschiedt voor diens rekening en risico. Geen verplichting wordt aanvaard tot verzekering hiervan tegen brandschade, diefstal of andere schade. Alle onderhoud, verandering of vernieuwing hiervan ten behoeve van de wederpartij is voor diens rekening.

 2. Na verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de laatste opdracht, heeft KST één maand nadat zij de wederpartij schriftelijk heeft gemaand het materieel tot zich te nemen, het recht naar goeddunken daarover te beschikken, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Terugzending van het materieel geschiedt voor rekening van de wederpartij af fabriek. Deze vrijwaart KST voor elke aanspraak van derden, voortvloeiende uit het gebruik van door de wederpartij ter beschikking gesteld materieel, alsmede voor alle daaruit voortvloeiende kosten. KST is niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen de door de wederpartij gezonden tekeningen en door deze beschikbaar gestelde modellen, noch voor de doelmatigheid van het materieel en van de daardoor of daarmede vervaardigde artikelen. 

 

Artikel 4 : Levertijden en overmacht 

 

 1. De door KST opgegeven levertijden gelden vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in art. 2 van deze voorwaarden. Deze levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 2. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van KST kan worden  gevergd - waaronder mede begrepen het geval dat KST door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld - zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan KST niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft KST het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn. Mocht de verlenging van de levertijd naar het oordeel van KST meer gaan belopen dan drie maanden, danwel nakoming geheel onmogelijk zijn dan is KST gerechtigd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de koper een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.

 3. Overschrijding van de levertijden - door welke oorzaak dan ook - verplicht KST jegens de koper niet tot enigerlei vergoeding van schade, door de koper of door derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van bestuurders of van leidinggevend personeel van KST. Evenmin verkrijgt de koper door overschrijding van de levertijden enig recht tot ontbinding der overeenkomst of tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie. Indien echter van een zeer aanmerkelijke overschrijding van de opgegeven levertijd sprake mocht zijn, zal de koper, na KST schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en deze een redelijke termijn te hebben gegund alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geeft de koper echter geen recht¬ op schadevergoeding jegens KST, noch het recht tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van andere met hem aangegane transacties. 

 

Artikel 5 : Levering en verzending 

 

 1. KST verbindt zich de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij markt- of productieverstoringen het noodzakelijk maken om tot een vermindering van de overeengekomen hoeveelheid te komen. KST zal de koper van een verstoring als bedoeld in de vorige volzin van dit artikel mededeling doen waarna zij gerechtigd zal zijn een door haar in redelijkheid te bepalen geringere hoeveelheid te leveren. 

 2. Indien levering franco is overeengekomen, betekent dit niet meer dan dat de kosten voor vervoer tot op de overeengekomen plaats van bestemming in de door KST te berekenen prijs zijn inbegrepen. Deze leveringen geschieden op middel van vervoer op de verharde weg (mits deze weg voor dit vervoer geschikt is) op alle plaatsen binnen de landsgrenzen met uitzondering van de Waddeneilanden. Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de opslag/verwerkingsruimte van KST. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien de zaken daartoe afgezonderd voor vervoer naar de koper gereed liggen op een door KST aan te wijzen plaats van haar terrein of elders.

 3. De koper verplicht zich de zaken in ontvangst te nemen en zorgt voor onverwijlde doelmatige lossing op de overeengekomen plaats. Indien door KST bij het lossen hulp wordt verleend, geschiedt dit zonder dat zij enigerlei aansprakelijkheid hiervoor aanvaardt. Mocht de koper met het in ontvangst nemen van de zaken in gebreke blijven, dan worden deze op de overeengekomen plaats door KST gelost op risico en voor rekening van de koper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is KST bevoegd een order in haar geheel, danwel na successievelijk beschikbaar komen der zaken in gedeelten te leveren. Indien KST in gedeelten levert, is KST gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

 4. KST is niet gehouden installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met haar leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 6 : Risico en eigendomsovergang 

 

 1. De eigendom van door KST geleverde zaken gaat eerst op de koper over nadat deze aan KST alles heeft voldaan wat aan KST terzake van de levering van die zaken (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is. Indien de koper de zaken heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is overgegaan wordt de koper bewaarder van de zaken ten opzichte van KST; de koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. De koper en/of de bewaarder moet op eerste aanmaning van KST de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en KST in staat stellen tot het terugnemen van de zaken. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, een stil pandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht KST hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de koper onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet is KST bevoegd om de door KST geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van KST op te vorderen zowel onder koper als bij derden na doorlevering als vorenbedoeld. Koper zal door KST met het oog op de terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die redelijkerwijs ter beoordeling van KST aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van KST op vergoeding van de uit één en ander voor KST voortvloeiende schade. Indien de zaken worden verwerkt blijft KST eveneens eigenaar van de verwerkte zaken, ook al ontstaat door verwerking een ander product.

 2. Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die KST mocht hebben of verkrijgen op de koper is KST gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle door KST aan de koper geleverde zaken en op alle vorderingen welke de koper, terzake van door KST geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden mocht verkrijgen op zijn afnemers.

 3. De koper verbindt zich op eerste vordering van KST opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke de koper op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel en een terzake door KST op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van het (stil)pandrecht. KST is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering. 

 

Artikel 7 : Aanvaarding en reclame 

 

 1. Controles op hoeveelheid van de geleverde partij berust bij de koper. Hoeveelheid c.q. aantal stuks op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document worden als juist erkend; tenzij terstond door koper manco's op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco's dienen door de koper binnen 8 dagen gedetailleerd per aangetekende brief aan KST te worden bevestigd.

 2. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen eveneens uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst door de koper bij KST te worden ingediend. De bewijslast dat de afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst rust op de koper. Het recht van de koper om te reclameren vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.

 3. De koper dient KST in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Reclames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tot afname van voorgaande of nog te verrichten leveranties en/of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen.

 4. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan het magazijn van KST bevinden dienen door de koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De koper dient in dit geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico’s is begrepen. 

 

Artikel 8 : Retourzendingen 

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien KST instemt met retourzending van geleverde zaken, dient de verzending franco aan fabriek van KST plaats te vinden. De geretourneerde zaken reizen in dat geval op risico van de koper en zullen slechts dan worden vergoed, indien zij in onbeschadigde toestand en in bruikbare staat op de opslagterreinen van KST door de verzender zijn afgeleverd. In dat geval zal KST ten hoogste 70% van de verkoopprijs aan de koper vergoeden. 

 

Artikel 9 : Prijs 

 

 1. De prijzen zijn netto, exclusief BTW. Gegevens door KST in drukwerken verstrekt zijn aan wijziging onderhevig, ook zonder voorafgaand bericht en binden KST niet. Voor opdrachten met een factuurwaarde beneden € 115 (exclusief BTW) wordt een toeslag van tenminste € 11,50 (exclusief BTW) geheven. 

 

Artikel 10 : Verpakkingen 

 

 1. KST bepaalt of en zo ja op welke wijze zij de te leveren zaken verpakt. Emballage wordt de koper in rekening gebracht. 

 

Artikel 11 : Prijsverhoging 

 

 1. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding en die der levering materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, van elektriciteit en brandstoffen, van onderdelen die door KST van derden worden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtprijzen of assurantiepremies een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van valuta risico’s, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, die niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, of indien enige andere omstandigheid die als grondslag voor de prijsberekening heeft gediend aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is KST gerechtigd de bij aanneming der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen. 

 

Artikel 12 : Betaling 

 

 1. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de koper.

 2. Betaling van de door KST gezonden factuur dient te geschieden binnen de op de opdrachtbevestiging c.q. factuur door KST vermelde termijn. Bij betaling binnen deze termijn is de koper gerechtigd de op de factuur vermelde credietbeperkingstoeslag op het factuurbedrag in mindering te brengen. Bij gebreke van schriftelijke vermelding van een betalingstermijn op de opdrachtbevestiging c.q. factuur geldt een betalingstermijn van 8 dagen.

 3. Indien binnen de overeenkomstig het vorige lid overeengekomen termijn of bij gebreke hiervan 8 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is de koper in verzuim en heeft KST het recht 2% rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van de genoemde termijn achterwege is gebleven.

 4. De betaling van het factuurbedrag dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden. Klachten geven de koper niet het recht betaling te weigeren of uit te stellen.

 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 6. Wanneer KST het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de koper. Ter keuze van KST kan de koper worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor KST zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15%, berekend over de aan KST verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van € 450,00. De enkele inschakeling van een derde door KST doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan.

 7. KST behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.

 8. KST is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, alle haar opgedragen of met haar overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de koper niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld. 

 

Artikel 13 : Garantie 

 

 1. KST garandeert de deugdelijkheid van de door KST geleverde zaken en/of werkzaamheden. De garantie geldt uitsluitend, voor zover de betrokken zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en op de gebruikelijke wijze en onder omstandigheden die als normaal kunnen worden beschouwd zijn gemonteerd of verwerkt, één en ander overeenkomstig eventuele door KST verstrekte voorschriften en/of aanwijzingen.

 2. De garantie geldt voorts slechts, indien de koper aan al zijn verplichtingen jegens KST heeft voldaan en de koper terstond, doch uiterlijk binnen twee maal 24 uur na het ontdekken van het gebrek KST schriftelijk hiervan op de hoogte heeft gesteld en KST de zaken in de staat waarin zij zich ten tijde van het ontdekken van het gebrek bevonden, heeft aangetroffen.

 3. Wanneer door anderen dan KST werkzaamheden tijdens de garantietermijn aan de geleverde en/of opgeleverde zaken worden verricht, zonder van KST vooraf verkregen schriftelijke toestemming, vervalt de garantie.

 4. KST is ter voldoening aan haar garantieverplichting gerechtigd en verplicht uitsluitend de desbetreffende producten of onderdelen daarvan opnieuw te leveren of te repareren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten, zulks naar keuze van KST.

 5. Indien door KST uit hoofde van de door haar schriftelijk aangegane garantieverplichtingen wordt overgegaan tot vervanging van de geleverde zaken en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de koper gehouden de te verwerken zaak, dan wel de te bewerken plaats vrij bereikbaar en/of leeg ter beschikking te stellen. De koper dient na vooraf van KST verkregen toestemming op zijn kosten zorg te dragen voor demontage van de te vervangen zaken. KST is niet gehouden installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met het uitvoeren van de garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 14 : Aansprakelijkheid 

 

 1. De voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is KST nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging, -vertraging en/of -stoornis, vertraging bij de bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijfs)schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van KST en tenzij sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van art. 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 

 2. Indien de door KST geleverde zaken door de koper bij derden worden geplaatst of geïnstalleerd, is KST gerechtigd af te gaan op de door en/of namens de koper verstrekte gegevens en is KST geenszins gehouden zelf enigerlei nader onderzoek in te stellen met betrekking tot de geschiktheid van de zaken voor het doel waarvoor deze uiteindelijk zijn aangewend. In het geval dat KST niet behoorlijk op de hoogte is gesteld van het doel waarvoor de zaken uiteindelijk zijn aangewend, is KST niet aansprakelijk voor enige schade en vrijwaart de koper KST voor elke aanspraak die derden jegens KST terzake geldend zouden mogen maken, waaronder mede  begrepen milieuschade. 

 3. KST is evenmin aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van slijtage of onvoldoende onderhoud van de door KST geleverde zaken. 

 4. KST is bovendien nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die wordt veroorzaakt door de werking of nietwerking van de door haar geleverde of bewerkte zaken en/of uitgevoerd werk of door terzake in haar dienst zijnde (niet leidinggevend) personeel, toegebracht aan zaken en personen welke of wie dan ook. 

Artikel 15 : Ontbinding 

 1. Ingeval van verzuim van de koper van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal KST naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van KST op schadevergoeding, terwijl KST alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de koper lopende transacties voorzover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan KST verschuldigde ten gevolge.